Frekwencja wyrazów na łamach „ZP” - OŚRODEK BADAŃ PRASOZNAWCZYCH

Przejdź do treści

Menu główne:

Frekwencja wyrazów na łamach „ZP”

Raport o zawartości „ZP”

Wraz ‘prasa’ (1) (wraz z formami pochodnymi) stanowi centrum globalnej zawartości kwartalnika OBP i jest najwyżej notowanym hasłem – łącznie – ponad 100 tys. wystąpień. Wśród najczęstszych kolokacji tego leksemu znalazły się ‘Zeszyty’, ‘OBP’, ‘RSW’, ‘badania’, ‘polska’, ale też ‘radio’, ‘informacja’, ‘historia’ oraz ‘codzienna’[1]. Natomiast wśród najczęstszych związków wyrazowych[2] (clusters) można wskazać wyrażenia: „prasy, radia i telewizji”, „na łamach prasy”, „prasy w Polsce”, „prasa na świecie” „badań nad prasą”,[3] ale też „na rynku prasowym” oraz „wydawnictwo prasowe RSW”.[4] Naszą wiedzę o miejscu leksemu ‘prasa’ w zawartości kwartalnika pogłębiają wyniki analizy konkordancji [5], które wskazują, że najczęściej współwystępuje on w połączeniu z takimi wyrazami jak gazeta’, ‘dziennik’, ‘kolumny’, ‘łamy’, ‘szpalty’, ‘informacja’, ‘badania’ oraz ‘dziennikarz’ i ‘dziennikarstwo’, ale ‘nowelizacja’ (np. prawa prasowego) oraz ‘telefon, telegraf, telekomunikacja’ i ‘PAP’. Zaprezentowane związki są oczywiste i nie mogą zaskakiwać. Warto jednak przyjrzeć się bliżej tym wyrazom, które z ‘prasą’ łącza się nieco słabiej, jeśli wziąć pod uwagę wartości wskaźników korelacji, a jednocześnie są to relacje istotne ze statystycznego punktu widzenia[6]. A zatem wśród takich mniej oczywistych połączeń, które równocześnie mają – naszym zdaniem – dużą wartość poznawczą znajdziemy szereg odniesień do ‘agend’, ‘agencji’ i ‘krajów’, zwłaszcza państw niemieckojęzycznych i skandynawskich oraz – co znamienne – do kontynentu afrykańskiego. W omawianej grupie znajdują się ponadto wyrazy za słownika polityki, takie jak ‘obóz’, ‘perswazja’, ‘agitacja’, ‘propaganda’, ‘komunizm’, ‘faszyzm’, ‘nazizm’, ‘hitleryzm’. Warto ponadto nadmienić, że także nazwiska niektórych autorów funkcjonują w otoczeniach ‘prasy’ częściej, niż inne, np. Goban-Klas, Zakrzewski, Filas, Guanaratne, Lewartowska oraz Pisarek.
 
Następną (2) pozycję w hierarchii elementów pełnoznaczeniowych na liście frekwencyjnej stanowi leksem ‘Polska/polska’ (~70 tys.). Spośród licznych związków odnotowano ponad 500 wystąpień wyrażenia „w języku polskim”, podobnie „historii prasy polskiej”, nieco mniej „w prasie polskiej”, „historii czasopiśmiennictwa polskiego”. Wśród najczęściej pojawiających się związków wyrazowych funkcjonują dwa będące swoistymi reprezentantami dwóch różnych epok: pierwsze wyrażenie – „orderu Odrodzenia Polski” (blisko 250 razy) – związany z epoką PRL, a drugie – „na polskim rynku” (230 razy) – reprezentuje okres po 1989 r. Wśród wysoko notowanych wyrażeń pojawia też się „Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich”.[7]
 
Jak już zasygnalizowano, wyniki pomiarów konkordancji świadczą o mocnym związku leksemu ‘polska’ z ‘prasą’[8]. Jednocześnie łatwo zrekonstruować także inne interesujące związki. Otóż leksem ‘polska/Polska’ mocno współwystępuje z grupą odniesień do krajów i narodów[9], zwłaszcza naszej części Europy. Najważniejsze są więc ‘Węgry’, ‘Czechosłowacja’ (‘Czechy’, ‘Słowacja’), ale także ‘Niemcy’. Wśród odniesień do krajów i narodów w otoczeniach leksemu ‘polska’ na wysokich pozycjach znajdują się denotacje ‘Wielkiej Brytanii’, a także – co warto odnotować – wyrazy wskazujące na ‘Jugosławię’, ‘Bułgarię’, ‘Rumunię’ oraz szeroko rozumiany – w sensie geopolitycznym ‘Wschód’. Jednakże status szczególny (pod względem istotności statystycznej) mają w omawianej grupie odniesienia do ‘Rosji’ oraz ‘Żydów’.
 
W otoczeniach odniesień do Polski i ‘polskości’ znajdują się ponadto wyrazy o wysoce poztywnej konotacji takie jak ‘nowoczesność’ i ‘rozwój’, ‘narodziny’, ‘demokracja’ i ‘ojczyzna’. Znajdziemy tu także swoiste słowa-wskaźniki różnych epok w najnowszej historii naszego kraju: oto bowiem istnieje silna korelacja grupy wyrazów odnoszących się do ‘polskości’ z ‘marksizmem-leninizmem’, a jednocześnie z ‘rynkiem’. Wśród najmocniej połączonych konkordancyjnie nazwisk w omawianej grupie funkcjonują Lechicki, Mikułowski Pomorski, Filas
 
Wyraz ‘praca’ (3) z pochodnymi (np. ‘współpraca’, ‘opracowanie’, ‘pracownicy’ itp.) pojawia się na łamach „Zeszytów” ok. 60 tys. razy. Wśród najczęstszych kolokacji znajdują się m. in. takie słowa – w różnych formach – jak ‘prasa’, ‘redakcja’, ‘dziennikarze’ oraz ‘badania’ oraz ‘nauka’. Najczęściej występujące związki wyrazowe świadczą o obecności tematyki związanej z pracą naukową, wydawniczą oraz dziennikarską i redakcyjną.[10] Potwierdzają to rezultaty analizy konkordancji: leksem ‘praca’ współwystępuje z wyrazami ‘dziennikarz’, ‘dziennikarstwo’, ‘korekta’, ‘nauka’, ‘akademia’, uniwersytet’, ‘dziekan’[11], ‘bibliografia’, ‘OBP’, ‘PAN’, ‘Zeszyty’, ‘adnotacja’, ‘organizacja’, ‘badacz’, ‘badania’, ‘teoria’, ‘recenzja’, ‘powieść’, ‘kronika’, ‘tom’ oraz ‘książka’.
 
Wysoki stopień łączliwości z ‘pracą’ – ze względu na niezwykle szeroki zakres znaczniowy tego leksemu – osiągają także słowa o znaczeniu ogólnym (np. ‘życie’, ‘pokolenie’, ‘produkt’), a jednocześnie wyraziste formy o dużym nachowaniu aksjologicznym (np. ‘bój’, ‘dykatura’). Wśród nazwisk, które – jako jednostki leksykalne – osiągają relatywnie wysokie, a jednocześnie istotne statycznie, wartości współczynników korelacji z ‘pracą’ należy wymienić pozycje następujące: Pisarek, Kalkowski, Filas, Tetelowska i Klemensiewicz.
 
Kolejną pozycję omawianego zestawienia stanowią liczne formy wyrazów ‘dziennikarz’ i ‘dziennikarstwo’ (4). W otoczeniach tych wyrazów pojawiają się zwykle odniesienia do ‘zawodu’ oraz ‘uniwersytetu’. Licznie występują też ‘historia’, ‘wypowiedź’, ‘środowisko’, ‘działalność’, ‘informacja’, gatunki’, ‘kadry’, ‘problemy’, ‘organizacja’[12]. Nieco inną strukturę tworzą wyrazy w otoczeniu leksemu ‘dziennikarz’. Dodatkowo pojawiają się związki takie jak ‘Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich’ oraz ‘związek zawodowy dziennikarzy’, a zwłaszcza wyrażenie ‘publicystów i dziennikarzy’ (lub ‘dziennikarzy i publicystów’). Bliskie są też związki z literaturą, czego wyrazem jest często występujące wyrażenie ‘literatów i dziennikarzy’. W grupie omawianych związków wyrazowych funkcjonują ponadto odniesienia do ‘dziennikarzy i wydawców’ oraz szereg nazw własnych profesjonalnych stowarzyszeń dziennikarskich, np. ‘Międzynarodowa Organizacja Dziennikarzy’, ‘Związek Dziennikarzy ZSRR’. Ważne jest też historia zawodu, szczególnie w ujęciu biograficznym: ‘materiały do słownika publicystów i dziennikarzy’, ‘historia dziennikarstwa Polski ludowej’ oraz ‘historia dziennikarstwa’. Nie brak także odniesień ogólnych do dziennikarskiego ‘zawodu’, ‘środowiska’, ‘kształcenia’ a także ‘teorii i praktyki’, ‘pracy’, ‘kariery’. Liczy się ponadto ‘punkt widzenia dziennikarzy’ oraz ‘stosunek do dziennikarzy’.
 
Wyniki analizy konkordancji wyrazów ‘dziennikarz’, dziennikarstwo’ i ‘dziennikarski’ potraktowanych łącznie prowadzi do kilku wniosków. Bez wątpienia ‘praca’ i ‘profesja’[13] dziennikarska na łamach „Zeszytów” – a chodzi głównie o dziennikarstwo ‘prasowe’ – pojawia się w kontekście kształcenia zawodowego[14], o czym świadczą liczne związki z takimi słowami jak ‘akademia’, ‘uniwersytet’, ‘studia’, ‘studiować’, ‘nauka’, ‘edukacja’, ‘dydaktyka’, ‘szkoła’, ‘absolwent’, ‘podyplomowy’. Dla autorów publikujących na łamach krakowskiego kwartalnika niemniej ważna była (samo) regulacja zawodowa, co potwierdzają wysokie wskaźniki korelacji z ‘dziennikarstwem’ takich leksemów jak ‘dokument’, ‘prawo’, ‘etyka’ i ‘wolność’ (zwłaszcza ‘swoboda’), a także wyrazy – funkcjonujące jak wskaźniki samoorganizacji i autonomii środowiskowej, jak np. ‘stowarzyszenie’. Istotnym kontekstem obecności dziennikarstwa na łamach „ZP” jest jego wymiar instytucjonalny zawodu (‘instytucja’, ‘sekcja’, ‘kolegium’, ‘prezes’), a ponadto – w czasach PRL – także wymiar ideologiczny (‘marksizm-leninizm’) oraz – co należy podkreślić – wymiar twórczy zawodu, którego reprezentantami są leksemy takie jak ‘powieść’ i ‘literatura’.
 
Wysoką (5) pozycję w rankingu jednostek leksykalnych naczęściej pojawiających się na łamach „Zeszytów” zajmują odniesienia do sfery publicznej, takie jak ‘publikacja’, ‘publikować’, ‘publiczny’[15]. Konkordancje w ramach tej grupy zawierają wyraziste elementy, nacechowane negatywnie wyrazy, jak np. ‘naciski’, ‘zagrożenie’ czy ‘marginalizacja’, jednocześnie nie brak też wyrazów o pozytywnej konotacji, tj. ‘służba’, ‘obywatel’, ‘obywatelski’ oraz ‘zainteresowanie’. Jak łatwo było przewidzieć, jeden z elementów omawianej grupy, czyli przymiotnik ‘publiczny’ bardzo często odnosi się do niekomercyjnych mediów audiowizualnych, stąd w strukturach konkordancyjnych poawiają się wyrazy takie jak ‘elektroniczny’, ‘stacja’, ‘kanał’, ale też ‘sieć
 
Konkordancje leksemu ‘informacja’ (6) są – co zrozumiałe – wielowymiarowe i zawierają odniesienia do ‘prasy, ‘agencji’, ‘ładu’, porządku’, ‘przekazów’, ‘przepływów’, ‘komunikacji’, ‘gatunków’, ‘źródeł’ i ‘serwisu’. Przestrzeń publikacyjną w otoczeniach ‘informacji’ reprezentują takie wyrazy jak np. ‘wizerunek’, ‘komentarz’, ‘adnotacja’, ‘deklaracja’, ‘edycja’. Warto też odnotować grupę wyrazów ze sfery legislacyjnej (np. ‘uchwała’, ‘nowelizacja’) i naukowej (‘badania’, ‘sympozjum’), politycznej (np. ‘biuro’, ‘kraj’), a zwłaszcza międzynarodowej (‘międzynarodowy’, ‘zagraniczny’, ‘światowy’). Z informacją mocno skorelowane są też wyrazy denotujące ‘nowoczesność’ i ‘rozwój’
 
Wysoka pozycję w hierarchii jednostek leksykalnych zawartości „Zeszytów” zajmuje wyraz ‘numer’(7), który wchodzi w połączenia konkordancyjne typowe dla działalności wydawniczej – ‘druk’, ‘drukować’, ‘zamykać’, ‘zawiesić’ (numer), ‘cytat’, ‘artykuł’, (redaktor) ‘naczelny’, ‘wydawnictwo’, ‘notki’, ‘notatki’ i ‘kronika’. Działaność redakcyjną reprezentują wyrazy takie jak ‘kolegium’ i ‘misja’, ale też nazwiska, np. ‘Russ’, ‘Dziki’, ‘Kobylański’, ‘Lewartowska’, ‘Biel’, ‘Masłowski’. W omawianych związkach konkordancyjnych leksemu ‘numer’ pojawiają się też odniesienia do rynku i dystrybucji– ‘kolportaż’, ‘prenumerata’, ‘cena’, ‘forma’, ‘format’.
 
‘Badania’ oraz ‘teoria’ (wraz z wyrazami pokrewnymi) (8) to grupa zajmująca miejsce w pierwszej dziesiątce na liście frekwencyjnej globalnej zawartości „Zeszytów Prasoznawczych”. W ich otoczeniach najczęściej funkcjonują elementy składowe nazwy OBP: przymiotnik ‘prasoznawczych’ (ok. 2 tys.) oraz rzeczownik ‘ośrodka’ (1,2 tys.). Ale pojawiają się też inne leksemy: ‘komunikowanie’, ‘opinia’, ‘prasa’, ‘wyniki’, ‘masowy’, ‘informacja’, ‘nauka’ i wiele innych. Wśród najczęściej występujących związków wyrazowych – poza wyrażeniem „Ośrodek Badań Prasoznawczych” – pojawiają się związki: ‘w badaniach nad prasą”, „badań nad (masowym) komunikowaniem”, „badania opinii publicznej”, „badania nad czytelnictwem” oraz „badań nad historią (prasy)”.[16]
 
Konkordancje obydwu jednostek leksykalnych (‘badania’ i ‘teoria’) – potraktowanych łącznie – zawierają szereg wyrazów charakterystycznych dla interdyscyplinarnego medioznawstwa (‘komunikowanie’, ‘metoda’, ‘prasa’, ‘media’, ‘analiza’, ‘treść’, ‘masowość’, ‘zasięg’, ‘nastroje’, ‘perswazja’, ‘nastroje’ ‘opinia’oraz ‘prasoznawczy’), ale także prymarnych dyscyplin naukowych (np. ‘psychologia’, ‘socjologia’) oraz nauki w ogóle (‘akademia’, ‘uniwersytet’, ‘nauka’, ‘prof.’, ‘doc.’, ‘hab.’, ‘dr’, ‘mgr.’).
 
Warto przyjrzeć się bliżej konkordancjom omawianych leksemów potraktowanym oddzielnie. ‘Badania’ występuja na łamach „Zeszytów” najczęściej w otoczeniach ‘komunikacji’, ‘metod’ oraz ‘analizy’, natomiast ‘teoria’ najmocniej łączy się – co znamienne – z ‘praktyką’, ‘psychologią’, ‘socjologią’ oraz – podobnie jak leksem pierwszy – z ‘komunikacją/komunikowaniem’[17]. Wśród nazwisk najmocniej związanych z ‘teorią’ najwyżej na liście pojawia się nazwisko ‘Goban-Klas’, natomiast z leksemem ‘badania’ najmocniej skorelowane jest nazwisko ‘Klemensiewicz’.
 
Wśród dziesięciu jednostek leksykalnych najliczniej występujących w globalnym korpusie „Zeszytów Prasoznawczych” znalazła się także ‘gazeta’ (9). W konkordancjach tego leksemu funkcjonuje grupa odniesień do mediów drukowanych (zwłaszcza ‘dziennik’ jako synonim ‘gazety’, ale też ‘pismo’ oraz ‘prasa’), następnie wyrazy denotujące rynek (‘egzemplarz’, ‘kolportaż’, ‘dysktrybucja’, ‘nakład’ ‘prenumerata’, ‘inwestycja’, ‘sprzedaż’, ‘ogłoszenie’, ‘firma’, ‘koncern’, ‘przedsiębiorstwo’, ‘bezpłatny’), słowa wskazujące na działalność wydawniczą (‘druk’, ‘papier’, ‘kolor’, ‘kolumna’, ‘łam’, ‘szpalta’, ‘wydawnictwo’) i redakcyjną (‘redakcja’, ‘redaktor’). Ważna jest też oczywiście ‘zawartość, ‘treść’ i ‘jakość’ ‘artykułów’, wymiar ‘(sub) lokalny” i ‘regionalny’ prasy codziennej[18], ale także międzynarodowy. Szczególną pozycję wśród konkordancji ‘gazety’ osiągnęły ‘Węgry’, ale też kraje skandynawskie oraz – co warte podkreślenia – grupa wyrazów denotujących ‘emigrację’. Na łamach „ZP” pisano o gazetach z perspektywy ofery[19] i ‘czytelnictwa’
 
Ostatnia pozycję w pierwszej dziesiątce leksemów w ogólnej zawartości „ZP” zajmuje ‘społeczeństwo’ (10). Wymiar społeczny w materiałach opublikowanych na łamach „Zeszytów” łączy się z z głównie z ‘komunikacją’, ale też ‘polityką’, ‘ i ‘kulturą’, a w dalszej kolejności z ‘gospodarką’. Kontekst społeczny funkcjonuje w aspekcie ‘masowości’, nierzadko w ujęciu systemowym, funkcjonalnym (‘system, ‘rola’, ‘funkcja’), procesualnym (‘proces’, ‘ewolucja’) i aksjologicznym (‘wartości’). Istotne są społeczne ‘skutki’, ‘efekty’ i oddziaływania masowych ‘mediów’ oraz ‘przekazów’ kształtujących ‘opinie’, ‘nastroje’, a także – długofalowo – realizując funkcje ‘wychowawcze’ służące ‘nowoczesności’ i ‘demokracji’. Społeczne funkcje mediów na łamach krakowskiego kwartalnika omawiane były bardzo szeroko, a autorzy „Zeszytów” zajmowali się wieloma ‘dziedzinami’ życia jednostek i zbiorowości w ujęciu komunikacyjnym[20].

 
[1] Wszystkie wyrazy tworzące związki kolokacyjne i konkordancyjne podajemy w ich formie podstawowej. A zatem, jeśli piszemy na przykład, iż w otoczeniach leksemu ‘prasa’ funkcjonuje słowo ‘informacja’ oznacza to że w globalnej zawartości „Zeszytów” funkcjonuje mocny (pod względem statystycznym) związek całej wiązki wyrazów w rozmaitych ich formach, np. „prasa informacyjna”, „informacja o prasie”, „informacja prasowa” itp.
[2] Zarchiwizowano wystąpienia wszystkich, co najmniej 3-elementowych związków wyrazowych (clusters) – w otoczeniach 100 najwyżej notowanych słów na liście frekwencyjnej – które w globalnej zawartości Zeszytów wystąpiły co najmniej 5 razy. Na przykład w sąsiedztwie wyrazu ‘prasa’ 5-krotnie występujących 3-elementowych związków wyrazowych wyodrębniono ponad 10 tys. Całość materiału badawczego jest dostępna w archiwum OBP.
[3] A także związki z RSW, OBP i ZP.
[4] Hierarchia najczęściej występujących związków wyrazowych w otoczeniach leksemu ‘prasa’: prasy radia i telewizji (także prasy radia i tv) | Zeszyty Prasoznawcze Kraków (w Zeszytach Prasoznawczych) | Ośrodka Badań Prasoznawczych (Ośrodku Badań Prasoznawczych) | na łamach prasy (w prasie polskiej) | prasa na świecie | wiedzy o prasie | historii prasy polskiej (do historii prasy…) | prasy w Polsce (w polskiej prasie) | prasoznawczych RSW PRASA (badań prasoznawczych RSW) (wydawnictwo prasowe RSW) (ZG RSW PRASA) (prasowe RSW PRASA-KSIĄŻKA-RUCH) | badań nad prasą (badań prasoznawczych) (badania nad prasą) | z raptularza prasoznawcy | prasa współczesna i dawna | na rynku prasowym | krakowskie wydawnictwo prasowe | w prasie codziennej | kronika prasy polskiej | kwartalnik historii prasy | prasy i informacji | nad czytelnictwem prasy (czytelnictwo prasy w …) | prasy i książki | z dziejów prasy | rola prasy w … | na temat prasy | biura prasy KС PZPR | polskiej agencji prasowej | w naszej prasie | analizy zawartości prasy | w odniesieniu do | rozwoju prasy w … | roli prasy w … | prasy lokalnej w … |
[5] Sprawdzono konkordancje wybranych leksemów ograniczając pomiar do 5 wyrazów z lewej i 5 z prawej. Na potrzeby tych badań wygenerowano 76-tysięczną matrycę konkordancji, która objęła 100 najczęściej pojawiających się wyrazów wraz 5-wyrazowymi otoczeniami. Następnie matryca została przekodowana do formy zerojedynkowej bazy danych, co umożliwiło m. in. obliczenie wskaźników wzajemnych korelacji wybranych pozycji matrycy.
[6] O czym świadczy wartość wskaźnika istotności statystycznej p < 0,05.
[7] Hierarchia najczęściej występujących związków wyrazowych w otoczeniach leksemu ‘Polska’ jest następująca: w języku polskim | historii prasy polskiej | w Polsce ludowej | prasy w Polsce | w prasie polskiej | w polskiej prasie | historii czasopiśmiennictwa polskiego | w Polsce w latach | Orderu Odrodzenia Polski | na polskim rynku | prasa polska w | w Polsce na (…) | kronika prasy polskiej | kwartalnik historii prasy | Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich | Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa | na ziemiach polskich | polskiej agencji prasowej | publicystów i dziennikarzy | polskich nowościach wydawniczych | polskiego radia w | i ze świata | słownika publicystów i | o polskich nowościach | w polskich mediach | noty o polskich | Gromada Rolnik Polski | radio i telewizja | do słownika publicystów | dziejów prasy polskiej | Polskiej Akademii Nauk | kronika prasy polskiej | prasa Polski ludowej | o zasięgu ogólnopolskim | ilustrowany kurier polski | polskiego radia i telewizji | w Królestwie Polskim | w Dzienniku Polskim | polska w latach | Media i Marketing Polska.
[8] Funkcjonują tu też wyrazy takie jak ‘czasopismo’, ‘dziennik’ i ‘gazeta’.
[9] Co znamienne także leksem ‘naród’ stanowi trwały element struktur konkordancyjnych odniesień do ‘polskości’.
[10] Hierarchia najczęściej występujących związków wyrazowych w otoczeniach leksemu ‘praca’: do pracy w (redakcji) | o współpracy między… (we współpracy z…) | pracy w redakcji | w swej (tej) pracy… (w swojej pracy…) (praca składa się…) (w omawianej pracy…) | Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego | umowy o pracę (umowy o współpracy) | pracy dziennikarskiej w (…) | praca zbiorowa pod redakcją | w pracy zawodowej | w zakładach pracy | organizacji pracy redakcji (organizacji pracy redakcyjnej) | pracy dziennikarskiej i redakcyjnej (w pracy redakcyjnej) (pracy w redakcjach) | dziennikarzy i pracowników | teorii i praktyki … | pracy w zawodzie dziennikarskim (pracy w dziennikarstwie).
[11] Oczywiście w tej strukturze funkcjonują skróty denotujące tytułu naukowe: ‘prof.’, ‘doc.’, ‘hab.’, ‘dr’, ‘mgr’.
[12] Najczęściej występujące związki wyrazowe w otoczeniach leksemu ‘dziennikarstwo’ to: Wydział Dziennikarski Uniwersytetu (…) / dziennikarstwa i komunikacji społecznej / prof. dziennikarstwa Uniwersytet (…) / dziennikarski Uniwersytetu im (…) Łomonosowa (…) Karola Marksa | w zawodzie dziennikarskim | w środowisku dziennikarskim | dziennikarstwa Polski ludowej | historii dziennikarstwa polski | materiały pomocnicze do (…) | teorii i praktyki dziennikarstwa | prasy i dziennikarstwa.
[13] Także wyrazy denotujące ‘zawód’ czy ‘profesję’ i ‘profesjonalizm’ – co zrozumiałe – wchodzą w silne połączenia z ‘dzienikarzami i ‘dziennikarstwem’.
[14] Wyraz ‘zawód’ również funkcjonuje w pisywanej strukturze konkordancyjnej.
[15] Ale bez wyrazu ‘publiczność’, który – wraz z ‘audytorium’, ‘widownią’, ‘odbiorcami’ etc. – potraktowano jako część odrębnej grupy.
[16] Hierarchia najczęściej występujących związków wyrazowych w otoczeniach leksemu ‘badania’: Ośrodka Badań Prasoznawczych (Ośrodek Badań Prasoznawczych) / badania i instytucje naukowe / kwartalnik Ośrodka Badań … | w badaniach nad (prasą) (komunikowaniem (masowym) badania (opinii publicznej) (badania opinii społecznej) (nad czytelnictwem prasy) (nad środkami…) (nad prasą) (nad czytelnictwem) (nad historią prasy) (nad odbiorem) / radia i telewizji | na podstawie badań / raport z badań / badań przeprowadzonych w / jak wynika z badań / stan badań nad… / w świetle badań / w zakresie badań / badania wykazały że… / wyniki badań empirycznych / badań przeprowadzonych przez / wyniki badań przeprowadzonych / w trakcie badań.
[17] Trzeba też dodać, że leksem ‘teoria’ jest mocno skorelowany z grupą odniesień do marksizmu.
[18] Warto odnotować, że szczególną pozycję wśród wyrazów konkordancyjnych ‘gazety’ mają odniesienia do ‘Wielkopolski’.
[19] Istotną statystycznie wartość wspołcynnika korelacji z ‘gazetą’ osiągnął np. skrótowiec ‘GUS’.
[20] Dotyczy to także masowej ‘rozrywki’
[21] Warto jeszcze raz podkreślić, że wszystkie dane z tej fazy badań (a także z kolejnych etapów analizy) są dostępne w archiwum OBP w formie elektronicznej.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego