Grupy tematyczne - OŚRODEK BADAŃ PRASOZNAWCZYCH

Przejdź do treści

Menu główne:

Grupy tematyczne

60 lat prasoznawstwa
W drugim dniu konferencji, tj. w piątek, 27 listopada 2015

60 lat prasoznawstwa w Polsce
Dorobek naukowy Ośrodka Badań Prasoznawczych
i „Zeszytów Prasoznawczych” w perspektywie krajowej i międzynarodowej

odbędą się merytoryczne obrady w czterech grupach tematycznych.

Instytucjonalny rozwój  prasoznawstwa w Polsce i Europie

 • Pionierzy medioznawstwa w Polsce.
 • Ośrodek Badań Prasoznawczych jako część koncernu wydawniczego RSW: zależności organizacyjne, personalne, polityczne.
 • Rozwój czasopiśmiennictwa medioznawczego w Polsce i w Europie – w przeszłości i współcześnie.
 • „Zeszyty Prasoznawcze” – tradycje i perspektywy rozwoju. Autorzy „Zeszytów”.
 • Działalność wydawnicza OBP i jej efekty.
 • Wkład OBP i  środowisk medioznawczych  w regulacje prawne i kodeksy etyczne.
 • Medioznawcy a doskonalenie warsztatu dziennikarzy, umacnianie ich statusu zawodowego, etyki zawodowej i funkcjonowanie stowarzyszeń dziennikarskich.
 
Przepływ idei ponad granicami i ponad ‘żelazną kurtyną’ (do roku 1990)

 • Współpraca – organizacyjna, osobowa, naukowa - formy i rezultaty:
   • między placówkami w Polsce (warszawski ZBP, OBOP, CBOS, PAN, GUS, placówki uniwersyteckie itp.),
   • wewnątrz tzw. obozu socjalistycznego, 
   • z placówkami badawczymi i uniwersyteckimi na Zachodzie,
   • międzynarodowa sieć dokumentacji prasowej CECOM;
   • z organizacjami międzynarodowymi  (UNESCO, AIERI/IMCAR itp.).
 • Dopływ zachodniej literatury o komunikowaniu masowym do Polski w świetle analizy stopnia aktualności i rzetelności recenzji, przypisów i bibliografii w polskich publikacjach.
 • Recepcja osiągnięć teoretycznych i metodologicznych ponad granicami.
 • Geografia współpracowników OBP i „ZP” w perspektywie międzynarodowej.
 
Założenia teoretyczne i metodologiczne a praktyka badań medioznawczych wczoraj i dziś

 • Tradycje i rozwój metodologii badań medioznawczych; nurty i orientacje badawcze.
 • Budowa paradygmatu naukowego prasoznawstwa w Polsce, Europie i świecie.
 • Rozwój  badań nad komunikowaniem masowym – refleksja teoretyczna i metodologiczna.
 • Dokąd zmierzają badania medioznawcze?
 
Prasa w czasach cyfryzacji i mediów sieciowych

 • Wyzwania technologiczne: współczesne i dające się przewidzieć nośniki treści cyfrowych.
 • Od ‘print’ do ‘online’ - możliwe scenariusze rozwoju.
 • Stan wiedzy o cyfryzacji polskiej prasy.
 • Tzw. monetyzacja cyfrowej oferty gazet i czasopism, modele biznesowe – świat a Polska.
 • Trendy na rynku reklamowym a kondycja prasy drukowanej i cyfrowej.
 • Prawo prasowe, prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej wobec rzeczywistości mediów cyfrowych.
 • Dokumentacja prasowa i monitorowanie mediów a wydawcy i nadawcy.
 • Analiza przekazu. Język w prasie XXI wieku.
 • Wyzwania dla dziennikarstwa w mediach ery cyfrowej.
 • Perspektywy dla medioznawstwa w drugiej dekadzie XXI wieku i po roku 2020.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego