Informacje - OŚRODEK BADAŃ PRASOZNAWCZYCH

Przejdź do treści

Menu główne:

Informacje

„Zeszyty Prasoznawcze"

ADRES REDAKCJI:

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
30-348 Kraków
ul. Stanisława Łojasiewicza 4, p. 1.373 

Wersję pierwotną Zeszytów Prasoznawczych stanowi ich wersja drukowana.

Indeksowane w Index Copernicus Journals Master List oraz bazie CEEOL

„Zeszyty Prasoznawcze”są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego, a w szczególności: prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów masowych. 

Przez lata ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych (od 1998 katedry Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego). 

Kierowali nimi wybitni prasoznawcy Irena Tetelowska, Paweł Dubiel, a w latach 1991-2012 – Walery Pisarek. 

Pismo publikuje prace o zagadnieniach dziennikarstwa, reklamy, propagandy i opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej w Polsce i na świecie, dawniej i dziś.  Drukuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, szkice, recenzje, dokumenty i informacje.

Jako kontynuacja „Biuletynu Prasoznawczego” (1957) oraz „Prasy Współczesnej i Dawnej” (1958-1959) „Zeszyty” służą od kilkudziesięciu lat polskiemu prasoznawstwu, a zwłaszcza badaczom komunikowania publicznego, wykładowcom i studentom dziennikarstwa, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom i kolporterom, rzecznikom prasowym i pracownikom reklamy. 

Pełne archiwalne wydania „Zeszytów Prasoznawczych” (z lat 1957-2011) są dostępne 

PROCEDURA RECENZOWANIA:
   • każda publikacja oceniana jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji, 
   • w przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji, 
   • autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości, 
   • recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia, 
   • nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane; 
   • raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego