O konferencji - OŚRODEK BADAŃ PRASOZNAWCZYCH

Przejdź do treści

Menu główne:

O konferencji

60 lat prasoznawstwa
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ  UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
OŚRODEK BADAŃ PRASOZNAWCZYCH

międzynarodowa konferencja
60 lat prasoznawstwa w Polsce
Dorobek naukowy Ośrodka Badań Prasoznawczych
i „Zeszytów Prasoznawczych”
w perspektywie krajowej i międzynarodowej
Kraków, 26-27 listopada 2015

Blisko 60-letni już Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie, dziś katedra UJ, był przez 35 lat (1956-1990)  resortową placówką  badawczą w strukturach koncernu RSW. Ma znaczne zasługi w budowie w Polsce podwalin nowoczesnego prasoznawstwa i empirycznych badań medioznawczych. Dzięki zaś rozległym kontaktom międzynarodowym Ośrodek na polski grunt przeszczepiał zachodni dorobek badań nad masowym komunikowaniem. Stał się także centrum wymiany idei z badaczami z Europy Centralnej i Wschodniej. Służyły temu zarówno kwartalnik naukowy „Zeszyty Prasoznawcze”, jak i serie wydawnicze OBP – książkowe („Biblioteka wiedzy o prasie”, „Biblioteka dziennikarza”), pół setki tomów serii „Materiały OBP”, ponad pół tysiąca „Raportów OBP” prezentujących wyniki przeprowadzonych badań empirycznych, a wreszcie organizowane przez OBP sesje, spotkania z zagranicznymi badaczami, wyjazdy naukowe do innych ośrodków etc. Mając świadomość, że tradycje polskiego prasoznawstwa sięgają XIX wieku, uczestnicy konferencji starali się omówić wkład Ośrodka Badań Prasoznawczych i „Zeszytów Prasoznawczych” w rozwój instytucjonalny polskiego medioznawstwa. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie nie tylko jak dorobek OBP promieniował na inne ośrodki badawcze krajowe i zagraniczne, ale także – co krakowski Ośrodek zawdzięcza innym. Jaki był przepływ koncepcji teoretycznych i metodologicznych między krajami Zachodu i Wschodu? Jakie były rezultaty współpracy, a także i rywalizacji różnych placówek badawczych w kraju? Część tych odpowiedzi udzielono w publikacji książkowej o wkładzie „Zeszytów Prasoznawczych” w rozwój polskiego medioznawstwa, ale pozostało wiele kwestii niepodjętych bądź słabo rozpoznanych, bądź też wykraczających poza problematykę podejmowaną na łamach „ZP”. Konferencja przypomniała więc okoliczności powstawania, rozwoju i instytucjonalizacji polskiego prasoznawstwa, którego OBP był ważnym, choć nie jedynym ogniwem. Uczestnicy konferencji podjęli próbę odpowiedzi na pytania o wartość teoretyczną i metodologiczną badań medioznawczych oraz o przyszłość tej dyscypliny w czasach mediów cyfrowych.

Serdecznie  dziękujemy za tak liczny, reprezentatywny i twórczy udział w naszej  jubileuszowej konferencji. Mamy nadzieję, że przyczyniła się ona do nawiązania,  a także zacieśnienia kontaktów między różnymi ośrodkami akademickimi i  badawczymi.

RELACJA FOTOGRAFICZNA
Rada Programowa
Prof. dr hab. Janusz Adamowski (UW)
Dr hab. Agnieszka Cieślikowa, prof. IH PAN
Prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska (UWr)
Dr hab. Michał Drożdż,  prof. UPJPII
Dr hab. Ryszard Filas (UJ)
Prof. dr hab. Ignacy S. Fiut (AGH)
Dr hab. Marian Gierula,  prof. UŚ
Prof. zw. dr hab. Maciej Kawka (UJ) – przewodniczący
Prof. zw. dr hab. Zofia Kowalik Kaleta (ATH B-B)
Dr hab. Jacek Kołodziej (UJ)
Dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz  (UJ)
Prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek (UJK)
Prof. dr hab. Bogusław Nierenberg  (UJ)
Dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz,  prof. KAFM
Dr hab. Teresa Sasińska-Klas, prof. UJ
Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (UW)
Komitet Honorowy
Prof. zw. dr hab. Ireneusz Bobrowski
Prof. zw. dr hab. Jerzy Bralczyk
Prof. dr hab. Izabela Dobosz
Prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas
Prof. zw. dr hab. Walery Pisarek
Honorowy Komitet Seniorów Ośrodka Badań Prasoznawczych
Dr Zbigniew Bajka – przewodniczący
Barbara Breitmeier
Włodzimierz Chorązki
Jacek Dyrlaga
Dr Sylwester Dziki
Dr Jarosław Grzybczak
Anna Harnik
Dr hab. Wojciech Kajtoch
Józef Kozak
Janina Maczuga
Stanisław Nowicki
Barbara Ochmańska 
Maciej Pawłowski 
Maria Russ
Ryszard Skimina
Andrzej Skowroński
Adam Świda
Teresa Turlik-Marecka
Władysław Tyrański
Aleksandra Woltyńska
Dr hab. Antoni  Wontorczyk
Dr Alicja Zagrodnikowa
Andrzej Zagrodnik 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dr Paweł Płaneta        Dr hab. Ryszard Filas        Prof. zw. dr hab. Maciej Kawka


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego