Personel - OŚRODEK BADAŃ PRASOZNAWCZYCH

Przejdź do treści

Menu główne:

Personel

prof. dr hab. Maciej Kawka, kierownik OBP.

Prof. dr hab. w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik Katedry Ośrodek Badań Prasoznawczych. Biografia naukowa: Studia polonistyczne ukończył w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie językoznawstwa. Po studiach podjął pracę w Instytucie Filologii Polskiej UJ gdzie się doktoryzował w roku 1981. W latach 1981-1986 pracował w Instytucie Języka Polskiego PAN. Habilitował się w roku 1991. Tytuł profesora uzyskał w roku 2000. W roku 2006 został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w roku 2013 profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydał monografie: 1.Słownik wymowy polskiej PWN pod red. M. Karasia i M. Madejowej (współautor), Kraków 1977. 1. 2.Słownik syntaktyczno-semantyczny czasowników polskich, UJ Kraków1981. 2. 3.Metatekst w wybranych utworach literatury dziecięcej (1991), 3. 4. Polski-macedoński. Studia konfrontatywne (1996). 4. 5.Dyskurs szkolny. Zagadnienia języka (2001). 5. 6. Sześć dyskursów o języku, Skopje 2012, 6. 7.Dyskursy o Macedonii – wraz drem P. Płanetą, Kraków 2013. Jest autorem 7 monografii, 7 redakcji i blisko 130 artykułów z zakresu lingwistyki (polonistyki i slawistyki - macedonistyki), a szczególnie składni, semantyki, retoryki, pragmatyki językowej, teorii tekstu i dyskursu. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych PAU i przewodniczący Rady Naukowej czasopisma „Media i Społeczeństwo” ATH. Członek redakcji czasopisma „Opinie Edukacyjne” PAU. Problematyka badawcza (główne nurty badań, problemy badawcze): Lingwistyka tekstu, pragmatyka, stylistyka, dyskurs publiczny i medialny, retoryka i erystyka Stypendia zagraniczne i wykłady zagraniczne W latach 1986- 2012 Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Republice Macedonii, w latach 1999-2001 w Aix-en-Provence (Francja) wykładowca języka polskiego. Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych (2008-2012) 1. 3-4 czerwca 2008 roku konferencja Internetowe gatunki dziennikarskie ref. pt. Blog jako gatunek dziennikarski 2. „Język IV RP” 10-11 lipca 2008 roku w Krakowie” ref. pt. „Zamiast argumentacji” – strategie retoryczne w dyskursie publicznym”. 3. Sanok 24 i 25 października 2008 Ogólnopolska Konferencja PODKARPACIE- język, literatura, kultura. ref. pt. „Język prasy podkarpackiej”. 4. Polszczyzna mówiona: ogólna i regionalna, Wydział Polonistyki UJ, Katedra Historii Języka Polskiego i Dialektologii, Kraków, 25–26 IX 2008 r. ref. pt. „Wyrwane z kontekstu - manipulacja, erystyka, retoryka. 5. Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym Macedonii : historia - kultura - literatura - język – media. Kraków maj 2008 ref. pt. Językowy obraz Macedończyka w najnowszej „Historii narodu macedońskiego 6. Makedonija - Polska. Istorija, jazik i kultura. Megjunarodnata naucna konferencija odrzana vo Skopje na 14 noemvri 2008, ref. pt. Makedonskiot parlamentaren diskurs, 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Język w środowisku miejskim, UP, Kraków, 3-4 XII 2008 r. ref. pt „„Napisy na murach” - nowy gatunek polszczyzny miejskiej” 8. Język polski — wczoraj, dziś, jutro W 100. rocznicę urodzin prof. Stanisława Urbańczyka” Kraków, 24–25 kwietnia 2009 r. ref. pt. Dyskurs jako przedmiot badań językoznawczych 9. Dwadzieścia lat wolnych mediów w Polsce 1989-2009, UJ Kraków, 26-27 maja 2009 roku, ref. pt. „O języku wolnych mediów” 10. „Macedoński dyskurs niepodległościowy. Historia – kultura – literatura – język – media”. Organizatorzy: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ 11. Kohezijata vo makedonskiot jazik - kategorijata modalnost vo „Golemata voda” na Živko Čingo, w: Makedonsko-polski vrski, Skopje 2007, s. 131-136. 12. Makedonskiot parlamentaren diskurs, (w:) Makedonija - Polska. Istorija, jazik, kultura. Prilozi od Megjunarodnata naucna konferencija odrzana vo Skopje na 14 noemvri 2008), Skopje 2009, s. 69-73 13. Pokažuvanje ili prikažuvanje - dwa aspekty pragmatyki tekstu dramatycznego, w: Folia Philologica-Macedono-Polonica, t. 6, Skopje 2006, s.15-20. 14. Misirkova południowosłowiański dyskurs o języku, w: Deloto na Krste Misirkov, t. II. Zbornik od Megjunarodniot naucen sobir po povod stogodisninata od izleguvanjeto na knigata „Za makedonckite raboti” Skopje na 27-29 noemvri 2003 godina, Skopje 2005, s. 385-394. Wybrane artykuły: 2003-2012 1. Pakt autobiograficzny Phlipe’a Lejeune’a a internetowy dyskurs autobiograficzny, w: Gatunki tekstu, red. D. Ostaszewska, Katowice 2003, s. 121-132 2. Funkcje didaskaliów w dramacie, (w:) Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki, pod red. Marka Ruszkowskiego, Kielce 2004. 3.O strukturze tematycznej kazania - Słowo o ślebodzie ks. Józefa Tischnera, w: Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny). Literatura i język. Praca zbiorowa pod redakcją Marii Madejowej, Anny Mlekodaj i Kazimierza Sikory, Nowy Targ 2005, s. 161-170. 4.Funkcje implikatur w tekście - o nowym stylu dziennikarskim, w: Zeszyty Naukowe PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Nr 4, Sanok 2007, s. 81- 85. 5.Językowy obraz Macedończyka w najnowszej „Historii narodu macedońskiego” w: Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym, red. M. Kawka, I. Stawowy-Kawka, Kraków 2008, s. 9-16. 6.Prasa w Macedonii, „Zeszyty Prasoznawcze UJ”, 2008, nr 1-2 (193-194), s. 125- 138. 7.Blog - właściwości gatunku, „Zeszyty Naukowe PWSZ. Nr 5, pod redakcją Kazimierza Klimy i Stanisława Sroki, Sanok 2008, s. 89-96. 8. Blog - nowy gatunek tekstu internetowego, w: Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej. Prace ofiarowne Profesorowi Adamowi Kulawikowi w 70 rocznicę urodzin. Pod redakcją T. Budrewicza i J. S. Ossowskiego, Kraków 2008, s. 215-220. 9. „Zamiast argumentacji” – strategie retoryczne w dyskursie publicznym, w: Język IV RP, Kraków 2010, s. 128-132. 10. Dyskurs jako przedmiot badań językoznawczych. Język polski - wczoraj, dziś, jutro ..., pod red. B. Czopek-Kopciuch i P. Żmigrodzkiego, Kraków 2010, w: 102- 107. 11 .Multijęzyczność w Republice Macedonii, w: Polityki językowe: wielojęzyczność i wielojęzykowość w Europie, red. R. Jankowska, B. Nowosad, Katowice 2011, s. 143-151. 12. Za modalniot glagol može//móc vo makedonskiot i vo polskiot jazik. „Makedonski jazik” LXII, 2011, 116-119. 


Ryszard Filas, ur. w 1949 r., mgr socjologii (UJ, 1972), dr nauk humanistycznych (UJ, 1991), dr hab. nauk społecznych w dziedzinie nauki o polityce (UŚ, 2014), pracownik Ośrodka Badań Prasoznawczych od 1988 r. (współautor badań z cyklu Polacy i media masowe w latach 1991-1999), obecnie na stanowisku adiunkta z habilitacją  w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Ważniejsze publikacje dotyczące mediów (głównie w pracach zbiorowych oraz kwartalniku „Zeszyty Prasoznawcze”): Czytelnictwo gazet i czasopism w Polsce u progu lat 90. (1990), Meandry czytelnictwa prasy w Polsce 1989-1995 (1996), Aktywność kulturalna i medialna Polaków 1978-1995 (1996), Kto w Polsce czyta prasę, jaką i czego w niej szuka (1997), Zeit des Wandels in den Medien. Die Presse-, Horfunk- und Fernsehnutzungbin den Jahren 1989 bis 1996 (1998), Czasopisma i ich odbiorcy (1999), Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989-1999) - propozycja periodyzacji (1999),  Polacy jako czytelnicy prasy na przełomie wieków: stan obecny i perspektywy (2002), Das Mediensystem Polens (2002; 2004; 2009 - wspólnie z P. Płanetą), 15 lat telewizji kablowej w Polsce (2002), Zaangażowanie kapitału obcego w polskie stacje radiowe i telewizyjne. Szansa technologiczna czy zagrożenie dla kultury narodowej (2003), Rośnie dominacja mediów elektronicznych – nowa faza przemian polskiego rynku (2003), Rynek prasy codziennej w Polsce przed „Faktem” i z „Faktem” (2005), Od czytelnictwa do oglądactwa, od oglądactwa do surfowania czyli jak zmienia się korzystanie z prasy pod wpływem nowych i nowszych mediów (2006), Polskie czasopisma w XXI wieku – rozwój czy kryzys? (2007), Polski rynek prasy codziennej w I dekadzie XXI wieku, w szczególności po roku 2003 (2008), Media in Poland and Public Discourse [in:] Press Freedom and Pluralism in Europe. Concepts and Conditions (2009 - wspólnie z Pawłem Płanetą), Dwadzieścia lat przemian polskich mediów  w ujęciu periodycznym (2010), Dokąd zmierza nasza prasa? Hipotezy i spekulacje (2012), Czy w Polsce jest miejsce na lokalną telewizję komercyjną? Doświadczenia i perspektywy (2012), Zeszyty Prasoznawcze (1958-2013). An outline of the structure, content and social features of the quarterly, CEJC 2014 (wspólnie z Pawłem Planetą).
Obecnie (2015): wsópłautorstwo i redakcja naukowa książki nt. półwiecza dorobku „Zeszytów Prasoznawczych” oraz prace w Komitecie Organizacyjnym i Radzie Programowej konferencji nt. 60 lat prasoznawstwa w Polsce. Dorobek OBP oraz „Zeszytów Prasoznawczych” w perspektywie krajowej i międzynarodowej.
Zainteresowania naukowe: (dawniejsze - socjologia wychowania i młodzieży), socjologia masowego komunikowania, badania odbioru mediów masowych, przemiany rynku mediów, stare media wobec nowych mediów cyfrowych i społecznościowych. Habilitacja (na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, 2014) na podstawie cyklu publikacji nt. przemian polskiego systemu medialnego po 1989 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Paweł Płaneta, ur. w 1969 r., dr nauk humanistycznych,  mgr politologii i dziennikarstwa UJ, współautor badań nad obrazem rywalizacji wyborczej na łamach prasy, jeden z autorów opracowania pt. Katalog polskiej prasy alternatywnej lat 90.(1996), członek zespołu redakcyjnego Katalogu Mediów Polskich. Ważniejsze publikacje:bruLion (1987-1992). Próba deklaracji pokoleniowej w sztuce (1994); Obraz świata w polskiej prasie w 1994 roku. 5 wybranych dzienników (1995); Piekło McLuhana czy "elektroniczne ocalenie"? Gra komputerowa jako środek transmisji kultury (1996); I tura wyborów prezydenckich 1995 w prasie polskiej (1996), Kosowo w sieci (1999), Język czasopism dla młodzieży: świat, wartość, perswazja (2000) [współautorzy: Wojciech Kajtoch, Jacek H. Kołodziej], Świat przedstawiony w języku czasopism młodzieżowych, (2000), Chaos w globalnej sieci perswazji (2002); Słowa sztandarowe w expose polskich premierów (2009); Echa konfliktów i sporów wokół Macedonii w dziennikach amerykańskich w latach 1991-2009, (2011). Publikacje zagraniczne: Media and Communication Landscape in Poland, seria Working Papers in International Journalism, Bochum, Projekt-Verlag 2002, Das Mediensystem Polens [w:] Internationales Handbuch Medien, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2002 (współautor: Ryszard Filas).'BANNER WORDS' and the values in mass communication. Polish and Macedonian press discourses [w:] T. Czepreganow (red.) Makedonija – Polska. Istorija, jazyk i kultura, Skopie 2009, s. 81-97. Das Mediensystem Polens [w:] Ch. Matzen (red.), Internationales Handbuch Medien, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2009, s. 518-540 (współautor: R. Filas). Media in Poland and Public Discourse [w:] A. Czepek, M. Hellwig, W. Novak (red.) Press Freedom and Pluralism in Europe. Concepts & Conditions. Bristol/UK, Chicago/US 2009, s.141-164 (współautor: R. Filas). Zainteresowania badawcze: komunikowanie polityczne, medialne obrazy świata, nowe media, komunikacja wizualna. e-mail: pplanet@pp.com.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego