Słowa sztandarowe w exposé polskich premierów - OŚRODEK BADAŃ PRASOZNAWCZYCH

Przejdź do treści

Menu główne:

Słowa sztandarowe w exposé polskich premierów

Badania OBP
Fragment raportu z badań
Celem badań była rekonstrukcja sfery aksjologicznej przemówień programowych polskich premierów w latach 1989-2007. W badaniach wykorzystano technikę słów i wyrażeń sztandarowych jako nośników określonych wartości i antywartości w dyskursie publicznym.
Pierwszym poziomem badań była ilościowa analiza leksykalno-syntaktyczna exposé zgromadzonych w korpusy tekstowe. Podstawowe wyniki analiz statystycznych ujęto w listy frekwencyjne całego korpusu i poszczególnych tekstów, które służyły następnie do badań konkordancji poszczególnych wyrazów, a także ich kolokacji, co umożliwiło zrekonstruowanie wzajemnych związków, wzorów współwystępowania wyrazów odnoszących się do osób, przedmiotów, cech, czynności, stanów itd. W tej fazie badań jednostką pomiaru był wyraz, a więc intensywność określonych cech tekstu mierzono liczbą i zasięgiem występowania poszczególnych wyrazów. 
Na podstawie list frekwencyjnych zmierzono m.in. objętość, stopień trudności i egotyczność języka exposé 14 premierów oraz zbadano podobieństwa między poszczególnymi tekstami. 
Kolejnym poziomem prezentowanych badań była komputerowa analiza zawartości. Na potrzeby badań utworzono słowniki kategorii zawierających grupy wyrazów zgrupowanych na podstawie wspólnego zakresu znaczeniowego. Za jednostkę analizy w opisywanej fazie badań zawartości uznano wypowiedzenie. W tej części analizy wyznaczono (na podstwie zasięgów występowania poszczególnych kategorii) hierarchię słów sztandarowych w exposé premierów III RP. 
Zbadano także kluczowe słowa sztandarowe (tj, osiągające wyższy zasięg niż średnia) na tle innych kategorii analizy. 
Następny etap badań zaoowocował naszkicowaniem mapy dyskursu wartości w analizowanych exposé. W ostatniej fazie wykonano pomiary (posługując się analizą czynnikową), w wyniku których zredukowano obraz dyskursu do najważniejszych czynników, które decydują o tym, że różne, szczegółowe kategorie badań są ze sobą mocno związane, mają tendencję do współwystępowania i tworzą tym samym łatwo rozpoznawalną w badanych tekstach konfigurację mirandów i kondemnandów. 
Tym samym zrekonstruowano główne obszary aksjologiczne w wystąpieniach programowych polskich premierów.
Pełna wersja raportu  jest dostępna  w archiwum OBP
Oprac. P. Płaneta
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego